Archive for september 2015

Akademien avvisar KEX-utredningen

Akademiens presidium har idag till Utrikesdepartementet inlämnat följande yttrande över KEX-utredningen.  
2015-09-24 Utrikesdepartementet
Remissvar – Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)
Kungl Krigsvetenskapsakademien har beretts möjlighet att yttra sig över KEX-utredningens slutbetänkande.
Avgränsning
Kungl Krigsvetenskapsakademien yttrar sig över den övergripande frågan om en skärpt exportkontroll av krigsmateriel gentemot icke-demokratiska stater är motiverad och avstår från yttrande i de delar som avser sanktionssystemen.
Svensk försvarsindustri
Under det kalla kriget hade en inhemsk försvarsindustri en avgörande betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska linje. Den bidrog till alliansfrihetens trovärdighet och var en viktig förutsättning för Försvarsmaktens försörjning med krigsmateriel.
I dag är situationen en helt annan. Svenska särlösningar undviks och i stället söks kompatibilitet och interoperabilitet med andra stater. En betydande del av krigs-materielproduktionen har konverterats till civil produktion. Också ägarstrukturen har förändrats. Stora delar av det som betraktats som svensk krigsmaterielindustri ägs idag helt eller delvis också av utländska intressen.
Icke desto mindre har den svenska krigsmaterielindustrin en betydande påverkan på svensk industristruktur och den har starkt bidragit till att Sverige är en högteknologisk nation i teknikutvecklingens framkant. Ett företag som t.ex. Ericsson hade inte varit det världsledande, multinationella högteknologiföretag som det är idag, utan de försvarsteknologiska spinoff-effekterna.
För varje framgångsrik industri är potentialen för export avgörande viktig. Utan exportmöjligheterna hade det alliansfria Sverige aldrig kunnat möta det nationella försvarets materielbehov utan import och därav åtföljande beroende av andra stater.
Den andra sidan av det myntet är att svensk försvarsindustri kunnat sälja produkter till länder som inte önskat komma i beroende av de stormakter som traditionellt dominerat internationell vapenhandel. Att köpa vapen från Sverige har varit riskfritt i den bemärkelsen att sådana förvärv, av lätt insedda skäl, aldrig varit förknippade med politiska bindningar eller förpliktelser. Svensk vapenexport har således i det sammanhanget spelat en positiv internationell roll.
Lagstiftningens utveckling
KEX-utredningen redovisar på ett förtjänstfullt sätt de många förändringar som har gjorts i lagstiftningen genom åren. Textmassorna förmår dock inte skymma det faktum att många av dessa förändringar varit närmast kosmetiska och icke sällan föranledda av den dagspolitiska debatten.
De föreslagna åtgärderna har hela tiden balanserat mellan å ena sidan krassa försvars- och säkerhetspolitiska överväganden och å andra sidan mer allmänt hållna moraliska principer. I den bilden har också ingått att regeringen sedan 1996 velat hålla de skarpa avgörandena i frågor om export av krigsmateriel på armlängds avstånd.
Utredningens förslag
I dag är situationen inte annorlunda.
KEX-utredningen skriver följaktligen också direkt ut att ”det huvudsakliga syftet är att göra lagtexten mer överskådlig genom att bl.a. införa kapitelindelning. Utöver denna rent redaktionella förändring bör lagen, i klarläggande och i informativt syfte, på ett bättre sätt än den gällande lagen förklara systematiken i exportkontrollsystemet.”
Motiveringen är inte övertygande. Som utredningen själv konstaterar styrs exportkontrollpolitiken av såväl säkerhetspolitiska som försvarspolitiska och utrikespolitiska hänsyn. De mål- och intressekonflikter som kan uppstå mellan å ena sidan försvars- och säkerhetspolitiken och å andra sidan utrikespolitiken kommer aldrig att kunna dömas av genom lagstiftning. För den avdömningen måste ytterst landets regering alltid ta ansvar.
Vi har en skyldighet att följa de internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt. Detsamma gäller folkrättsliga förpliktelser och beslut fattade av FN:s säkerhetsråd. Att dessa förhållanden är för handen är en självklarhet och inte, som KEX-utredningen hävdar, en brist i krigsmateriellagen.
Redan av dagens ordning framgår att hinder för export föreligger om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter i mottagarlandet eller om detta är involverat i inre eller yttre väpnade konflikter. Den riktlinjen är enligt Krigsvetenskapsakademiens uppfattning tillfyllest.
Utredningen har försökt sig på att ange baskriterier (grundkriterier) för vad som ska anses utgöra en demokratis status. Men det är knappast möjligt att på det sättet söka lägga fast i lag hur olika historiska, kulturella och politiska förhållanden ska sammanvägas till ett samlat ”demokratibetyg”.
Faktum kvarstår att all tillståndsprövning i frågor om export av krigsmateriel till syvende og sidst är fråga om en helhetsbedömning. Utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och försvarspolitiska hänsyn måste kunna vägas samman till en helhet.
Mot angiven bakgrund anser Kungl Krigsvetenskapsakademien att KEX-utredningens förslag i denna del inte bör läggas till grund för ny lagstiftning.
________________________________
Beslut om detta remissvar har fattats av Kungl Krigsvetenskapsakademiens presidium vid sammanträde den 21 september 2015.
 
På KKrVA vägnar

Mikael Odenberg
Björn Andersson

Styresman
Ständig sekreterare

 

Source: KKRVA

Försvaret och det svenska samhället under 125 år

I år fyller Allmänna Försvarsföreningen 125 år. För att fira denna händelse arrangerar föreningen tillsammans Försvarshögskolan och Kungliga Krigsvetenskapsakademin en konferens den 14 oktober på temat Försvaret och det svenska samhället under 125 år.  

Datum:
Onsdag 14 oktober 2015, kl 0900-1500

Plats:
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, Sverigesalen. Konferensen kommer att websändas via www.aff.a.se

Anmälan:
Senast fredagen 2015-10-09 via hemsidans formulär » (Stefan Ring)

 
Inbjudan kan laddas ned här »
Program

0900-0930
Registrering och kaffe

0930-0945
Hälsningsanförande – AFF under 125 år
Ingemar Wahlberg

0945-1000
Historisk överblick och syftet med symposiet
Gunnar Åselius

1000–1200
Föreställningar om det framtida kriget – 1890-2015
Moderator: Karlis Neretnieks

Föreställningar om det framtida kriget
Föreläsare: Bo Hugemark
Samhällets beredskap för att hantera krig och kriser
Föreläsare: Bo Richard Lundgren
Småstatens förmåga/möjlighet att möta militärteknologiska utmaningar
Föreläsare: Birgit Karlsson
Paneldebatt (kl 1115 – 1200)

1300-1500
Att påverka försvaret – 1890-2015
Moderator: Anna Wieslander

Svenska officerares möjligheter att påverka försvarspolitiken
Föreläsare: Gunnar Åselius
Svenska politikers möjligheter att styra Försvarsmaktens utveckling
Föreläsare: Mikael Odenberg
Svenska kvinnor och försvaret
Föreläsare: Fia Sundevall
Paneldebatt (kl 1415 – 1500)

Presentation av deltagare

Ingemar Wahlberg
Ordförande AFF, tidigare kanslichef försvarsutskottet, ledamot av KKrVA

Gunnar Åselius
Professor i militärhistoria vid FHS, ledamot av KKrVA

Bo Hugemark
Överste (PA), ledamot av KKrVA

Bo Richard Lundgren
Tidigare chef Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), ledamot av KKrVA

Birgit Karlsson
Docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet

Mikael Odenberg
Styresman KKrVA, tidigare försvarsminister

Fia Sundevall
Fil dr vid Stockholms universitet

Karlis Neretnieks
Generalmajor (PA), tidigare rektor vid Försvarshögskolan, ledamot av KKrVA

Anna Wieslander
Stf direktör Utrikespolitiska Institutet

 

Source: KKRVA

KV21 strategiska/operativa spel den 9 september

Under akademisammankomsten den 9 september genomförde projektet KV21 ett spel som syftade till att ge en inblick i vår försvarsförmåga idag, vilken utgör bas för långsiktiga inriktningar inom försvarssektorn.  Läs mer »

Source: KKRVA

Avd V inbjuder till studiebesök vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

INBJUDAN
Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 14 oktober 2015, kl 17.00.
Platsantalet är begränsat, varför principen ”först till kvarn” gäller. Även ledamöter från andra avdelningar är välkomna att delta.  
Adress: Fleminggatan 14, 8 tr., Stockholm (närmsta tunnelbanestation är Rådhuset med uppgång mot Kungsholmsgatan/Pipersgatan; linje 10 mot Hjulsta respektive 11 mot Akalla. Uppgång längst bak i tågets färdriktning.)
Föranmälan (blankett nedan), omfattande namn och avdelningstillhörighet, skall vara insänd senast onsdagen den 7 oktober 2015. MSB är skyddsobjekt varför legitimationskontroll kommer att ske vid inpasseringen.
Från MSB kommer vi att välkomnas av generaldirektör Helena Lindberg, som också är ledamot av avdelning V, och medarbetare. Presentationerna inriktas på att ge fördjupad kunskap om MSB:s verksamhet, med fokus på dess operativa roll vid kriser. MSB:s bistånd med förstärkningsresurser och samordningsstöd till de berörda aktörerna belyses. Exempel ges också på hur MSB kan agera proaktivt för att stärka, samordna och inrikta krishanteringen – utan att för den skull ta över andra aktörers ansvar.
Vid besöket ges även en inblick i arbetet med att återuppta planeringen för civilt försvar och i arbetet med att utveckla en förmåga i samhället att identifiera och möta påverkanskampanjer.
Möjlighet till frågor och diskussioner och ges, och MSB bjuder på en lättare förtäring.
 
Marie Hafström och Thomas Hörberg
ordförande resp sekreterare
Sändlista:
Samtliga ledamöter
Revisorerna
ANMÄLAN
Anmälningstiden har gått ut.

Source: KKRVA